Údržbová stanica Ulm
Simulácia novo navrhnutej údržbovej stanice s optimalizáciou prevádzkových nákladov. Overenie návrhov umiestnenia údržbovej stanice a jej vplyvu na prevádzku železničného uzla Ulm.

 

Krajina:

Nemecká spolková republika

Zákazník:

DB Regio, AG

Vlastník:

DB Regio, AG

Realizácia v roku:

2003-2005, 2007, 2009

Druh terminálu:

Úržbová stanica
Ulm

 

popis:

V súvislosti s projektom Stuttgart 21 a stavbou vysokorýchlostnej trate Stuttgart - Mníchov je potrebné zmeniť celkový koncept údržby vlakových súprav osobnej dopravy v nemeckej oblasti Wuerttenberg. Nový koncept údržby vlakových súprav najviac zasiahne železničný uzol Ulm, kde je potrebné nie len nahradiť ale aj rozšíriť potrebné kapacity pre údržbu. Do úvahy pripadá vybudovať nové údržbové centrum a umiestniť ho v oblasti existujúcej zriaďovacej stanice, ktorá už neplní pôvodnú funkciu.

 

problémy a ciele štúdie:

Villon_Ulm3D

Infraštruktúra, miesto, umiestnenie jednotlivých modulov (IRA - vnútorné čistenie, ARA - vonkajšie čistenie, tankovanie, atď.), ako i prevádzka nového údržbového centra musia byť pred samotným začiatkom jeho výstavby dôsledne preverené. Prvá simulačná štúdia sa sústredila na samotnú údržbovú stanicu Ulm BetriebsCenter a jej prevádzku, skúmajúc nasledovné problémy:

  • Preverenie umiestnenia modulov stanice.
  • Overenie výhľadového cestovného poriadku a obehu vlakových súprav osobnej dopravy.
  • Stanovenie využitia infraštruktúry stanice.
  • Určenie potrebného počtu personálu na zabezpečenie plynulej prevádzky.
  • Identifikácia problematických miest železničnej infraštruktúry.

Keďže prevádzka údržbového centra ovplyvňuje prevádzku celého železničného uzla a naopak, malo by jeho skúmanie zahŕňať i ostatné časti uzla - osobnú stanicu, zriaďovaciu stanicu a priľahlé traťové úseky. V následných realizovaných simulačných štúdiách bol preto simulačný model rozšírený o tieto chýbajúce časti tak, aby umožnil komplexné sledovanie prevádzky celého uzla, so zvláštnym zreteľom na osobnú a údržbovú stanicu.

 

výsledky štúdie:

V rámci prvej simulačnej štúdie bol vytvorený detailný model prevádzky údržbovej stanice Ulm, s hlavným cieľom preveriť navrhovanú infraštruktúru stanice (koľajisko, umiestnenie modulov, atď.), ako i jej prevádzku (cestovné poriadky, organizáciu činností, vplyv rôzneho počtu personálu, atď.). Simulačná štúdia odhalila výhody a nevýhody navrhovaných riešení infraštruktúry, ako z pohľadu umiestnenia, tak i z pohľadu konfigurácie údržbových modulov, overila navrhované cestovné poriadky a pomohla pri stanovení správneho počtu personálu stanice.

Následné simulačné štúdie využívali rozšírený simulačný model, ktorý umožňoval modelovanie prevádzky celého železničného uzla Ulm a preverenie vzájomných vplyvov jeho jednotlivých častí, obzvlášť osobnej stanice a údržbovej stanice. Pomocou simulačného modelu bolo možné overiť opodstatnenosť rôznych zmien na zhlaviach staníc a potreby dodatočných odstavných kapacít mimo údržbovej stanice v rámci uzla Ulm. Detailný model prevádzky osobnej stanice umožnil okrem iného napríklad preverenie prínosu vybudovania piateho nástupišťa v osobnej stanici, čo sa zároveň pozitívne prejavilo na vzájomnej prevádzkovej súhre osobnej a údržbovej stanice.

Simulačné štúdie uzla Ulm umožnili overenie a zlepšenie návrhov infraštruktúry a prevádzky uzla ešte pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, prinášajúc obrovské finančné úspory vlatníkom a prevádzkovateľom staníc.